Mega 3 Housing Facebook

Alat Pembeli Hartanah

Panduan Pembeli Rumah (KPKT)

TIPS KEPADA PEMBELI RUMAH

Beberapa Aspek Penting bagi Pembeli Rumah
Pastikan Pemaju Perumahan:

 • Mempunyai lesen yang sah dan masih berkuatkuasa
 • Mempunyai permit iklan dan jualan yang sah dan masih berkuatkuasa

Status Tanah
Pastikan status tanah:-

 • Hakmilik Kekal / Pajakan (Tempoh tamat)
 • Rezab Melayu.
  * Semakan dibuat secara carian di Pejabat Tanah atau Pejabat Pendaftar Negeri.

Brosur Penjualan Rumah
Brosur / risalah boleh didapati secara percuma daripada pemaju.

Kandungan brosur:-

 • Nombor lesen pemaju perumahan dan tarikh sah laku;
 • Nombor permit iklan dan jualan dan tarikh sah laku;
 • Nama dan alamat:
  • Pemaju perumahan berlesen
  • Ejen-ejen yang diberi kuasa (jika ada)
  • Pemegang surat kuasa wakil (jika ada)
  • Syarikat pengurusan projek (jika ada)
    
 • Status tanah:
  • Pegangan Bebas
  • Pajakan - pastikan tarikh tamat pajakan
  • Bebanan – sama ada telah dicagarkan kepada bank untuk pinjaman.
    
 • Deskripsi kedudukan
  • Spesifikasi bahan binaan rumah
  • Luas bangunan
  • Kemudahan/perkhidmatan
    
 • Nama projek perumahan;
 • Tarikh projek perumahan dijangka siap;
 • Harga jualan setiap jenis rumah;
 • Bilangan unit mengikut jenis rumah; dan
 • Nama Pihak Berkuasa Tempatan (pelan bangunan dan nombor rujukannya).

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan Jenis Rumah

 • Jadual G - SPJB untuk tanah dan bangunan (landed property)
  • Banglo, Rumah Berkembar, Rumah Teres
 • Jadual H - SPJB untuk bangunan yang dipecahbahagikan (Bangunan Berstrata)
  • Kondominium, rumah pangsa, apartment dan rumah bandar.

Bayaran Pertama

 • 10% daripada harga rumah
 • Pembeli perlu menandatangani SPJB pada masa pembayaran pertama
 • Tarikh bayaran pertama dan SPJB adalah tarikh yang sama.
  Amaran:
  • Pemaju tidak boleh mengutip apa-apa bayaran.
   • Tanpa suatu Surat Perjanjian Jual dan Beli.
   • Ansuran kepada pemaju yang tidak disokong dengan satu perakuan yang ditandatangani oleh Arkitek atau Jurutera Pemaju yang bertauliah.

Faedah Yang Dikenakan

 • Pembeli akan dikenakan faedah 10% sekiranya
  • pembeli atau pembiayaan (End Financier) pembeli gagal membayar bayaran ansuran dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh menerima notis bertulis bayaran.
  • Faedah dikira dari hari ke hari atas kadar 10% setahun ke atas ansuran yang tidak berbayar.

Prosedur Pembatalan Surat Perjanjian Jual dan Beli (SPJB)

 • SPJB boleh dibatalkan jika pembeli gagal membayar bayaran ansuran dan faedah yang dikenakan bagi suatu tempoh melebihi 28 hari.
 • Pemaju bertanggungjawab menghantar Surat Berdaftar (A.R.) kepada pembeli tentang hasratnya membatalkan SPJB. (subfasal 10(1)(a), 10(2) dan 10(3) dalam Jadual G atau Jadual H, Perjanjian Jual dan Beli)

Bayaran Penyelenggaraan Infrastruktur / Harta Bersama

M3-Projek-Kami-Web-Banner-24Jul2020.jpg

Pembeli perlu membayar:

 • kos penyenggaraan infrastruktur dari tarikh pemilikan kosong sehingga masa penyenggaraan infrastruktur diambil alih oleh Pihak Berkuasa Berkenaan atau Badan Pengurusan Bersama (bagi bangunan berstrata).
 • Infrastruktur yang dimaksudkan ialah:
  • Bagi tanah dan bangunan
   • Jalan, jalan masuk rumah, parit, pembentung, saluran air dan loji pembentungan bagi pemajuan perumahan berkenaan.
  • Bagi bangunan berstrata
   • Jalan, jalan masuk rumah, parit, pembentung, saluran air dan loji pembentungan bagi bangunan berkenaan.

Bayaran Penyelenggaraan Perkhidmatan
Mulai dari tarikh pemilikan kosong pembeli hendaklah membayar bagi perkhidmatan-perkhidmatan seperti berikut:-

- Tanah dan bangunan

 1. Bayaran Perkhidmatan pungutan sampah, pembersihan parit-parit awam, pemotongan rizab jalan.
 2. Bayaran ini wajib dibayar hanya sehingga perkhidmatan ini diambil alih oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
 3. Kadar Bayaran Pendahuluan sebanyak
  • 6 bulan pada masa mengambil pemilikan kosong.
  • Sekiranya selepas 6 bulan, perkhidmatan ini masih belum di ambil alih Pihak Berkuasa Tempatan, apa-apa pembayaran selepas itu hendaklah dibayar secara pendahuluan bulanan.

- Bangunan berstrata

 1. Bayaran perkhidmatan adalah bagi penyenggaraan dan pengurusan harta bersama:
  • Bermula apabila pemilikan kosong diambil.
  • Deposit satu (1) bulan
  • Tiga (3) bulan pendahuluan bagi perkhidmatan penyenggaraan.
  • Apa-apa bayaran kemudian hendaklah dibayar satu bulan terdahulu
  • Wajib dibayar kepada pemaju sehingga penubuhan suatu Badan Pengurusan bersama di bawah Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663) atau
  • Sehingga Badan Pengurusan Bersama (Management Corporation) di tubuhkan di bawah Akta Hakmilik Strata (Akta 318) 1985.

* Peringatan: - Pembeli wajib membayar selaku pembeli / pemilik petak.

M3-Jadual-Bayaran-Balik-Web-Banner-24Jul2020.jpg

Kumpulan Wang Penjelas (Sinking Fund)
Bangunan berstrata sahaja.
Pembeli perlu membayar :

 • 10% daripada bayaran perkhidmatan
 • Bermula pada tarikh mengambil pemilikan kosong petak.
 • Deposit satu (1) bulan dan tiga (3) bulan pendahuluan.

Bayaran Cukai Tanah, Cukai Taksiran dan Lain-lain
Pembeli perlu membayar:

 • Cukai tanah, kadaran,
 • cukai taksiran dan
 • bayaran-bayaran lain berkenaan dengan harta yang dibeli.

Tempoh Pemilikan Kosong

Pemaju perlu menyerahkan :

 • Pemilikan kosong bangunan dengan bekalan air dan elektrik sedia untuk penyambungan.
 • Dalam tempoh kalendar dari tarikh SPJB : 
  • 24 bulan (bagi tanah dan bangunan) dan
  • 36 bulan (bagi bangunan berstrata).

Syarat-Syarat Penyerahan Pemilikan Kosong (VP)

 • Pastikan harta bebas daripada sebarang bebanan / gadaian.
 • Syarat-syarat VP :-
  • Perakuan dikeluarkan oleh Arkitek Pemaju yang mengesahkan:
   • Bangunan tersebut telah siap.
   • Bekalan air dan elektrik sedia untuk penyambungan.
   • Pemaju telah memohon:
    • Pengeluaran CFO melalui Borang E *
    • PBT telah mengeluarkan surat perakuan bahawa Borang E telah disemak dan diterima oleh PBT.
 • Pembeli hanya boleh menduduki rumah apabila CFO sudah dikeluarkan oleh PBT.
 • Kerja ubah suai rumah hanya dibenarkan selepas mendapat CFO serta kelulusan pelan oleh PBT.
 • Semasa pemeriksaan bangunan, sebarang kecacatan sahih direkodkan dan diserahkan kepada pemaju untuk tujuan pembaikan.
 • Pastikan anda mendapat salinan aduan (Untuk kegunaan TTPR).

* Borang E adalah permohonan daripada Arkitek pemaju kepada PBT untuk pengeluaran CFO.
 

Penubuhan Perbadanan Pengurusan Bagi Bangunan Berstrata

 • Satu Perbadanan Pengurusan akan diwujudkan oleh pembeli-pembeli apabila Hakmilik Strata bagi tiap-tiap petak dikeluarkan dan dipindahmilik kepada pembeli.
   
 • Perbadanan pengurusan adalah bertanggungjawab untuk menginsurankan dan menyelenggara keseluruhan bangunan dan harta bersama.

Bayaran Gantirugi
Pemaju hendaklah membayar kepada pembeli gantirugi:

 • Sekiranya gagal menyerahkan Pemilikan Kosong Bangunan pada masa yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual dan Beli
 • Dikira dari hari ke hari dengan kadar 10% setahun daripada harga beli rumah.

Tempoh Liabiliti Kecacatan

 • 24 bulan selepas Penyerahan Pemilikan Kosong.
 • Pemaju dikehendaki membaiki kecacatan yang diadukan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan aduan.
 • Selepas tamat tempoh 30 hari, jika pemaju tidak mengambil apa-apa tindakan pembeli perlu memaklumkan kepada pemaju kos perbelanjaan yang diperlukan untuk membaiki kecacatan tersebut.
 • Pembeli perlu menghantar notis aduan secara bertulis melalui pos berdaftar atau melalui peguamcara pembeli.
 • Selepas 14 hari dari tempoh pemakluman kos tersebut jika pemaju tidak mengambil apa-apa tindakan pembeli berhak mendapat balik wang daripada pemaju kos membaiki melalui memotong wang bayaran 5% seperti tercatat dalam Jadual Ketiga Fasal 4 (1) sebagaimana tercatat dalam SPJB yang dipegang oleh peguamcara pemaju.

Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR)

 • TTPR menyediakan alternatif untuk mendengar dan mengadili tuntutan pembeli yang menuntut gantirugi/ pampasan daripada pemaju perumahan dengan cara yang lebih mudah, murah dan cepat.
 • Tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 12 bulan selepas
  • tarikh Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) atau
  • Tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan (Defect Liability Period) seperti dinyatakan dalam SPJB
  • Tuntutan tidak boleh melebihi RM 50,000.
 

Pengarah
Bahagian Penguatkuasaan
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 30, No.51, Persiaran Perdana
Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
MALAYSIA

No. Telefon     : 603 - 8891 4410
No. Faksimile : 603 - 8891 4045
E-mel  : enforcement@kpkt.gov.my

Sumber: ehome.kpkt.gov.my